Veelgestelde vragen

Facturen

Digitale facturatie

Dat is een factuur die u via e-mail ontvangt in plaats van per brief.

Was dit de info die u zocht?

Als u uw facturen en andere communicatie liever via e-mail ontvangt, kunt u dit hier activeren. U kunt uw keuze via dezelfde weg altijd opnieuw wijzigen.

Was dit de info die u zocht?

Ja. Als u kiest voor elektronische facturatie, dan krijgt u uw contractbevestigingen, contracthernieuwingen en alle facturen via e-mail. Deze service is volledig gratis. U kunt uw keuze via dezelfde weg altijd opnieuw wijzigen.

Was dit de info die u zocht?
 • Betaalt u via overschrijving?
  Dan kunt u uw factuur voldoen met een klik op de betaalknop in de e-mail.
 • Betaalt u via domiciliëring of via kredietkaart?
  Dan hoeft u zelf niets te doen. We bieden uw factuur op de vervaldag automatisch aan uw bank. Het te betalen bedrag gaat nooit eerder dan de vervaldag van uw rekening.
Was dit de info die u zocht?

Ja, u kunt uw voorkeuren op elk moment aanpassen via deze link. Deze service is volledig gratis, behalve voor klanten met het tariefplan eni Link 1 jaar.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Jaarafrekening

Uw jaarafrekening is de factuur die u na de jaarlijkse meteropname ontvangt op basis van uw werkelijke elektriciteits- en/of aardgasverbruik.

Het bedrag van deze factuur is:

Uw verbruik x (de prijs van uw tariefplan + de gekende netwerkkosten, taksen en toeslagen) - uw reeds betaalde voorschotten.

Als het totaal van uw betaalde voorschotten lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Ligt dit hoger dan uw jaarafrekening, dan storten we u het verschil terug, verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur of verrekenen we het met eventueel onbetaalde facturen.

Op basis van uw werkelijke verbruik herrekenen we ook uw voorschotbedrag voor de volgende verbruiksperiode. Uiteraard kunt u dit nieuwe voorschotbedrag zelf altijd aanpassen in My Eni.

Let op:

De gegevens over uw werkelijk verbruik ontvangen we van  uw distributienetbeheerder. Die is verantwoordelijk voor de meteropname en neemt elk jaar uw meterstand op. Geef uw meterstanden altijd aan uw meteropnamebedrijf door wanneer dat gevraagd wordt. Anders wordt uw jaarafrekening berekend op basis van een schatting van uw meterstanden.

 

Was dit de info die u zocht?

Uw jaarafrekening is de factuur die u na de jaarlijkse meteropname ontvangt op basis van uw werkelijke elektriciteits- en/of aardgasverbruik.

Het bedrag van uw jaarafrekening wordt als volgt berekend:(verbruik x kostprijs) - betaalde voorschotten

We geven u graag iets meer uitleg bij de onderdelen van deze berekening:

 1. Uw verbruik
  Eenmaal per jaar neemt het meteropnamebedrijf van uw distributenetbheerder uw meterstanden op. Aan de hand van die meteropname berekenen ze uw verbruik en sturen ze dit aan ons door.

  Let op: geef uw meterstanden altijd door aan uw meteropnamebedrijf wanneer men dit vraagt. Anders wordt uw jaarafrekening berekend op basis van een schatting van uw meterstanden.

 2. Kostprijs
  De kostprijs van uw verbruik berekenen we volgens het door u gekozen tariefplan. Hierbij komen nog de distributiekosten, transportkosten, taksen en toeslagen die we aan de distributienetbeheerder en overheid moeten doorstorten.

 3. Betaalde voorschotten
  De voorschotten die u in de loop van het jaar hebt betaald, worden uiteraard afgetrokken van de kostprijs voor uw verbruik.
  • Is het totaal van uw voorschotbedragen kleiner dan het jaartotaal, dan moet u het verschil bijbetalen. Het te betalen bedrag staat duidelijk vermeld op uw jaarafrekening.
  • Is het totaal van de voorschotbedragen groter dan het jaartotaal, dan storten we u het verschil terug of trekken het af van het openstaande saldo van uw onbetaalde facturen.
Was dit de info die u zocht?

Enkel uw distributienetbeheerder is bevoegd om meteropnames uit te voeren (via een door hen aangesteld meteropnamebedrijf). Zij zullen dit minstens eenmaal per jaar doen. Let op: geef uw meterstanden altijd aan uw meteropnamebedrijf door wanneer men u hierom vraagt. Anders wordt uw jaarafrekening berekend op basis van een schatting van uw meterstanden.

Was dit de info die u zocht?

De gasmeter in uw woning meet uw aardgasverbruik in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh (kilowattuur), via een formule op maat van uw situatie. Als u meer informatie wilt over de berekeningswijze, contacteer dan uw distributienetbeheerder.

Was dit de info die u zocht?

Wanneer u uw jaarafrekening ontvangt, hangt af van het tijdstip van de meteropname. Dit wordt bepaald door het meteropnamebedrijf, aangesteld door  uw distributienetbeheerder. Wij maken uw jaarafrekening op zodra we de meterstanden ontvangen van uw distributienetbeheerder. U ontvangt ze per post of per e-mail (als u voor digitale facturatie hebt gekozen). U kan altijd op My Eni nakijken wanneer u uw volgende jaarafrekening mag verwachten.

Was dit de info die u zocht?

U kunt uw facturen tot 18 maanden terug raadplegen via My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn facturen'
U kunt hier ook heel eenvoudig vragen om een rekeningoverzicht via e-mail te ontvangen.

Naast uw energiekost staan er op uw factuur ook een aantal kosten, heffingen en toeslagen.

Kosten:

Op uw energiefactuur staan kosten (distributienettarieven, transmissienettaireven en transportnettarieven) die uw distributienetbeheerder aanrekent voor het vervoer van de energie tot op uw adres. Daarnaast is er ook het prosumententarief dat door o.a. zonnepaneeleigenaars moet betaald worden.

Deze kosten staan op uw Eni-factuur, maar worden integraal doorgestort naar de distributrienetbeheerder.

Heffingen en toeslagen:

Deze toeslagen worden bepaald door de overheid: ze omvatten o.a. de btw, de taksen en de regionale en federale bijdragen zoals de Energiebijdrage en Federale bijdrage (Federale overheid) en de Bijdrage Energiefonds (Vlaamse overheid).

Deze toeslagen zijn identiek bij alle energieleveranciers. Ze staan verplicht op uw energiefactuur, maar worden integraal doorgestort naar de bevoegde overheid.
Was dit de info die u zocht?

Als u een bedrag tegoed hebt, verrekenen we dit eerst met eventuele onbetaalde voorschotfacturen. Het verschil in uw voordeel storten we u terug.

Terug naar het overzicht

 

Voorschotfactuur

Uw voorschotbedrag wordt berekend met de bedoeling ervoor te zorgen dat u op uw jaarafrekening zo weinig mogelijk moet bijbetalen of terugkrijgen. Daarom houden we rekening met alle factoren die uw afrekening beïnvloeden:

  • een zo accuraat mogelijke inschatting van uw verbruik tot de datum van uw volgende meteropname
  • de evolutie van de energieprijs (als u een tariefplan met variabele energieprijs hebt)
  • de gekende en voorziene transport-en distributiekosten van de distributienetbeheerder
  • de taksen en toeslagen van de overheid

Als u al minstens één volledig verbruiksjaar klant bent bij Eni (m.a.w. als u al een jaarafrekening van ons ontvangen hebt), baseren we deze berekening op uw werkelijke jaarlijkse bverbruik. Dat verbruik vermenigvuldigen we met de prijs van uw tariefplan en de laatst gekende netwerkkosten en toeslagen. Het totaal van deze berekening delen we door 12 om tot uw maandelijkse tussentijdse bedrag te komen.

Bent u nieuwe klant bij Eni? Dan kennen we uw verbruik nog niet. We baseren de berekening op het historische verbruik in uw woning. Deze gegevens ontvangen wij van uw distributienetbeheerder, die over de meterstanden van uw woning beschikt.

Uw geschatte verbruik vermenigvuldigen we met de prijs van uw tariefplan en de laatst gekende netwerkkosten en toeslagen. Dit geeft ons een goed beeld van uw verwachte energiekosten tot de volgende meteropname. Dat bedrag delen we door het resterende aantal maanden om tot uw maandelijkse tussentijdse bedrag te komen.

We houden ook rekening met het moment waarop de meterstanden zijn opgenomen. Stel: Het is begin oktober wanneer u verhuist of klant wordt bij Eni, en de volgende meteropname is begin Januari (dit wordt bepaald en ingepland door het meteropnamebedrijf van uw distributienetbheerder). Dan maken we een inschatting van uw verbruik voor 3 maanden, namelijk van begin oktober tot begin januari. Dit is net de tijd van het jaar wanneer u het meeste energie verbruikt.

Was dit de info die u zocht?

Gezinsuitbreiding, een kind dat op kot gaat, de aankoop van zonnepanelen.. Soms kan uw verbruik wijzigen door omstandigheden die u beter kent dan wij. Daarom kunt u eenvoudig zelf uw voorschotbedrag aanpassen.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Ga naar de rubriek 'Facturen' en klik op de knop 'Aanpassen'.,
 3. Kies meteen een nieuw voorschotbedrag, of geef eerst uw meterstand in om op basis daarvan uw voorschotbedrag  aan te passen.
Was dit de info die u zocht?

Ja. Als u nieuw bent als klant bij Eni, kennen we uw werkelijk verbruik nog niet. Daarom baseren we uw voorschotbedrag op het historische verbruik in uw woning. Deze gegevens ontvangen we van uw distributienetbeheerder, die over de meterstanden van uw woning beschikt. U kunt altijd zelf uw voorschotbedrag aanpassen via My Eni, uw online klantenzone.

Was dit de info die u zocht?

U kunt op elk moment uw openstaande saldo raadplegen, zowel van uw elektronische facturen als van de facturen die u eerder via de post ontving.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni
 2. Ga naar de rubriek ‘Mijn Facturen'

Het openstaande saldo dat u hier ziet staan, is de totale som inclusief eventuele betaalafspraken en aanmaningskosten.

Was dit de info die u zocht?

Uw voorschotfactuur dient ten laatste twee weken na verzending betaald te worden. Deze vervaldag staat op elke factuur vermeld als 'te betalen voor', gevolgd door de datum.

Op welk moment van de maand u uw factuur ontvangt, kunt uzelf bepalen via My Eni. Als u de datum wijzigt, passen we dit zo snel mogelijk toe, meestal al in de eerstvolgende maand. U kunt uw keuze altijd opnieuw wijzigen.

Wilt u liefst géén vervaldag in de gaten moeten houden? Kies dan voor het gemak van een domiciliëring. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt dan verder alles voor u.

Was dit de info die u zocht?

U kunt uw facturen tot 18 maanden terug raadplegen via My Eni.


Zo gaat u te werk:
 1. Log in op My Eni
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn facturen'

U kunt hier ook heel eenvoudig vragen om een rekeningoverzicht via e-mail te ontvangen.

Was dit de info die u zocht?

Naast uw energiekost staan er op uw factuur ook een aantal kosten, heffingen en toeslagen.

Kosten:

Op uw energiefactuur staan kosten (distributienettarieven, transmissienettaireven en transportnettarieven) die uw distributienetbeheerder aanrekent voor het vervoer van de energie tot op uw adres. Daarnaast is er ook het prosumententarief dat door o.a. zonnepaneeleigenaars moet betaald worden.

Deze kosten staan op uw Eni-factuur, maar worden integraal doorgestort naar de distributrienetbeheerder.

Heffingen en toeslagen:

Deze toeslagen worden bepaald door de overheid: ze omvatten o.a. de btw, de taksen en de regionale en federale bijdragen zoals de Energiebijdrage en Federale bijdrage (Federale overheid) en de Bijdrage Energiefonds (Vlaamse overheid).

Deze toeslagen zijn identiek bij alle energieleveranciers. Ze staan verplicht op uw energiefactuur, maar worden integraal doorgestort naar de bevoegde overheid.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Domiciliëring

Ja, een domiciliëring maakt u het leven makkelijker.

 1. Uw betalingen gebeuren automatisch. U hoeft er dus zelf nooit meer aan te denken en u vermijdt onnodige herinneringskosten.
 2. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.
 3. Het factuurbedrag gaat op de vervaldag van uw rekening. Nooit erder. Zorg er a.u.b. wel voor dat er tijdig voldoende geld op uw rekening staat.
Was dit de info die u zocht?

Een domiciliëring maakt u het leven makkelijker.

 1. Uw betalingen gebeuren automatisch. U hoeft er dus zelf nooit meer aan te denken en u vermijdt onnodige herinneringskosten.
 2. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.
 3. Het factuurbedrag gaat op de vervaldag van uw rekening. Nooit erder. Zorg er a.u.b. wel voor dat er tijdig voldoende geld op uw rekening staat
Was dit de info die u zocht?

U activeert uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig zelf via My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn gegevens' ('Betaling voor energie')
 3. Klik op 'Aanpassen'
 4. Kies de betaalmethode en klik op 'Opslaan'
Was dit de info die u zocht?

We bieden uw factuurbedrag precies op de vervaldag (15 dagen na de factuurdatum) aan bij uw bank, nooit eerder. Tot dan blijft uw geld op uw bankrekening staan en brengt het interest op. Zorg er a.u.b. wel voor dat er op de vervaldag voldoende geld op uw rekening staat.

Was dit de info die u zocht?

U kan uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig zelf wijzigen via My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn gegevens' ('Betaling voor energie')
 3. Klik op 'Aanpassen'
 4. Kies de betaalmethode en klik op 'Opslaan'

U kan uw betaalmethode wijzigen via My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn gegevens' ('Betaling voor energie')
 3. Klik op 'Aanpassen'
 4. Kies de betaalmethode en klik op 'Opslaan'
Let op: dit zorgt ervoor dat wij uw facturen niet meer bij uw bank aanbieden; Om uw domiciliëringsopdracht volledig stop te zetten, moet u uw bank contacteren.
U kan uw betaalvoorkeuren altijd nakijken op onze online klantenzone My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Klik op 'Mijn gegevens' 
U kan uw rekeningnummer altijd wijzigen via onze online klantenzone My Eni.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni.
 2. Klik op 'Mijn gegevens' ('Betaling voor energie')
 3. Klik op 'Aanpassen'
 4. Pas uw rekeningnummer aan en klik op 'Opslaan'

Terug naar het overzicht

 

Aanmaning

Ja.  Een gemiste betaling brengt administratieve kosten (o.a. voor de herinnering) met zich mee, die we aan u doorrekenen. Breng dus a.u.b. steeds zo snel mogelijk al uw achterstallige bedragen in orde, ook die voor de herinnering.

Wilt u deze extra kosten in de toekomst vermijden? Kies dan voor het gemak van een domiciliëring. Wij bieden uw factuur dan automatisch op de vervaldag aan bij uw bank, zodat u er zelf niet meer telkens aan hoeft te denken. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.

Was dit de info die u zocht?

U kunt uw openstaande saldo op elk moment raadplegen via My Eni, zowel van uw elektronische facturen als van de facturen die u via de post ontving.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op My Eni
 2. Ga naar de rubriek 'Mijn facturen'

Het openstaande saldo dat u hier ziet staan, is de totale som inclusief eventuele betaalafspraken en aanmaningskosten.

Als u via domiciliëring betaalt, bieden we dit saldo automatisch op de vervaldatum aan bij uw bank. Betaalt u via onverschrijving, dan kunt u dit saldo makkelijk in één keer vereffenenen via de betaalknop.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Prosumententarief

Prosumenten zijn netgebruikers die een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA hebben. Daarmee kunnen ze een deel van hun elektriciteit zelf produceren. Verbruiken ze op bepaalde momenten minder dan ze produceren, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller in de regio Vlaanderen. Het maakt deel uit van de nettarieven. Hoewel het gaat om diensten/kosten van uw netbeheerder, wordt het prosumententarief, net als de andere nettarieven, door uw energieleverancier gefactureerd.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Het prosumententarief wordt aangerekend vanaf 1 juli 2015. Bij installaties die pas later in dienst genomen worden, geldt het prosumententarief vanaf de datum van indienstneming.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Het prosumententarief verschilt naargelang de netbeheerder.

Periode

van 01/01/2016
tot 31/12/2016

Distributienetbeheerder

€/kVA
(excl. BTW)

GASELWEST Vlaanderen 93,41
IMEA 70,54
IMEWO 76,77
INTER-ENERGA 79,12
INTERGEM 66,79
INTERMOSANE Vlaanderen 79,12
IVEG 81,02
IVEKA 76,96
IVERLEK 76,82
PBE Vlaanderen 77,31
SIBELGAS 88,38
WVEM 82,43

 

Het prosumententarief is het vermogen van de omvormer van uw installatie, uitgedrukt in kVA (kilovoltampère), vermenigvuldigd met het tarief van uw netbeheerder.

Als u bijvoorbeeld een omvormer heeft van 4 kVA en aangesloten bent bij netbeheerder Interelectra, dan bedraagt het prosumententarief voor u: 80 €/kVA * 4 = 320 euro per jaar.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Eni kan u niet rechtstreeks helpen. Contacteer uw netbeheerder om dit te laten aanpassen.

Was dit de info die u zocht?

Prosumenten gebruiken het net in twee richtingen (afname en injectie), maar droegen voorheen amper bij aan de gebruikskosten ervan. Daardoor worden de netkosten grotendeels gedragen door niet-prosumenten. Het prosumententarief wil deze ongelijkheid rechttrekken en de netkosten verdelen over iedereen die het net gebruikt.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Op de jaarafrekening, samen met uw verbruik.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. U kunt dit zelf doen. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Mijn facturen’. Daar ziet u links een item “Voorschotbedrag”. Klik op “Aanpassen”.

Was dit de info die u zocht?

Als u vandaag recht hebt op groenestroomcertificaten, dan behoudt u dit recht.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Was dit de info die u zocht?

Het prosumententarief wordt aangerekend aan de netgebruiker. Dat is de persoon of organisatie die op een adres elektriciteit verbruikt, en dus niet noodzakelijk de eigenaar van de zonnepanelen. Het is ook de netgebruiker die geniet van het principe van de terugdraaiende teller en bijgevolg niet volledig bijdraagt voor zijn gebruik van het net. Als netgebruiker kun je natuurlijk wel proberen afspraken te maken met de eigenaar van de zonnepanelen over een kostenverdeling.

Was dit de info die u zocht?

Het geïnstalleerde vermogen is het maximale AC-vermogen (wisselstroom) van de omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Het maximale AC-vermogen bepaalt het vermogen dat je installatie maximaal kan produceren. Het wordt in principe vermeld in het AREI-keuringsverslag van je installatie. Voor productie-installaties zonder omvormer (bijvoorbeeld sommige micro-WKK’s of kleine windturbines) is het geïnstalleerde vermogen: het maximaal vermogen (meestal afgekort als ‘S’) op de kenplaat van de generator, uitgedrukt in kVA. Wil je weten meer weten over de berekeningsmethodiek van het prosumententarief? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen op de website van de VREG

Was dit de info die u zocht?

Als netgebruiker op een adres zonder zonnepanelen, hoef je het prosumententarief uiteraard niet te betalen. Maar je moet wel een aantal administratieve correcties doen. Contacteer hiervoor je netbeheerder.

Was dit de info die u zocht?

De elektriciteitsleverancier van de netgebruiker (in uw geval eni) zal het prosumententarief aanrekenen, net zoals nu ook al gebeurt met de andere componenten van de netvergoeding.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten voor de aankoop en installatie van Anna . Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd. Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Was dit de info die u zocht?

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd. Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Bank Eni

Eni brengt een nieuw rekeningnummer met zich mee. Het nieuwe rekeningnummer voor kleine professionele klanten en kmo’s is BE50 0018 1567 6918 - BIC GEBABEBB.

Concreet betekent dit dat u vanaf 2 oktober 2017 uw facturen op het nieuwe rekeningnummer moet betalen. Het is belangrijk dit aan te passen in uw betaalsysteem (vb. in uw online banking of boekhoudsysteem). Eventuele terugbetalingen en vergoedingen zullen vanaf deze datum ook van dit nieuwe rekeningnummer uitgaan.

Als u via domiciliëring betaalt, dan wordt uw bestaande domiciliering automatisch aangepast naar het nieuwe rekeningnummer. U hoeft hier helemaal niets voor te doen.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Bijdrage Vlaams Energiefonds

Uw elektriciteitsleverancier is wettelijk verplicht om  de bijdrage op uw afrekenings- en slotfacturen aan te rekenen.

Was dit de info die u zocht?

Tot 31 december 2017 wordt de jaarlijkse heffing berekend per aansluiting (of afnamepunt) op basis van het elektriciteitsverbruik. Dat betekent dat je per afnamepunt minstens € 103,37 per jaar betaalt. Hieronder vind je de informatie die geldig is voor 2017 (de oude Vlaamse Bijdrage Energiefonds):

Jaarlijks verbruik MWh(*)Energiebijdrage per afnamepunt/jaar(**)
Tot 5MWh €103,37
Van 5 tot 10 MWh €134,37
Van 10 tot 25 MWH €299,75
Van 25 tot 50 MWh €795,88

(*) 1 MWh = 1000 kWh
(**) Dit bedrag wordt geïndexeerd
Beschermde klanten betalen € 25,85 per jaar.

De nieuwe Vlaamse Bijdrage Energiefonds wordt als volgt berekend: Huishoudelijke afnemers op laagspanning (op het domicilieadres): € 0,42/maand = € 5,04/jaarafnamepunten zonder domicilie of professionele afnemers op laagspanning: € 7,87/maand = € 94,44/jaar

 • Afnemers op middenspanning : € 150/maand = € 1.800/jaar
 • Afnemers op hoogspanning : € 875/maand = € 10.500/jaar

De meeste particuliere en kleinzakelijke klanten vallen dus in de eerste en tweede categorie van deze heffing. Middenspanning en hoogspanning komen vooral voor bij grootzakelijke klanten.

Let wel: het tarief voor 'huishoudelijke afnemer' geldt enkel voor de woning waar je gedomicilieerd bent. Voor een tweede verblijf betaal je de bijdrage voor niet-huishoudelijke afnemers.

Was dit de info die u zocht?

In de eerste plaats betekent deze wijziging dat je minder zal moeten betalen voor deze specifieke heffing. Hoe groot het verschil is, hangt af van in welke schijf je valt voor de vorige berekeningswijze. Daarvoor kijk je dus naar je elektriciteitsverbruik.

Voorbeeld 1:
 • Je bent een particuliere klant en hebt een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3524 kWh. Hiermee val je in de schijf van 0 tot 5000 kWh, je betaalt dus € 103,37 op jaarbasis in 2017.
 • Volgens de nieuwe regeling val je in de categorie ‘huishoudelijke afnemers’ en betaal je € 5,04 per jaar.
 • Vanaf 2018 betaal je dus € 98,33 minder per jaar of € 8,19 minder per maand voor de Bijdrage Energiefonds.
Voorbeeld 2:
 • Je bent een kleinzakelijke klant en je verbruikt jaarlijks 28.496 kWh. Hiermee val je in de schijf van 25.000 tot 50.000 kWh en betaal je jaarlijks € 795,88 in 2017.
 • Volgens de nieuwe regeling val je in de categorie ‘niet-huishoudelijke afnemers’ en betaal je op jaarbasis € 94,44.
 • Vanaf 2018 betaal je dus € 701,44 minder per jaar of € 58,45 minder per maand voor de Bijdrage Energiefonds.
Voorbeeld 3:
 • Je bent een particuliere klant en je verbruikt jaarlijks 1.496 kWh in je vakantiewoning aan de kust (waar je niet gedomicilieerd bent). Hiermee val je in de schijf van 0 tot 5000 kWh en betaal je jaarlijks € 103,37 in 2017.
 • Volgens de nieuwe regeling val je in de categorie ‘niet-huishoudelijke afnemers’ en betaal je op jaarbasis € 94,44.
 • Vanaf 2018 betaal je dus € 8,93 minder per jaar of € 0,74 minder per maand voor de Bijdrage Energiefonds.
Was dit de info die u zocht?

Dat bepaal je zelf en hangt af van je situatie. We raden je wel aan om naar het totaalplaatje te kijken en niet enkel deze heffing. Als je bijvoorbeeld meer energie gaat verbruiken, of bij wijzigingen in de distributie-en transporttarieven voor 2018, kan het zijn dat je de daling niet in je totaalfactuur zal zien.

Als je een hoog elektriciteitsverbruik hebt en dus in 2017 nog jaarlijks 299,75 euro of meer betaalt voor deze heffing, kan een voorschotaanpassing uiteraard wel interessant zijn.

Ons advies: als je een voorschotaanpassing overweegt, kijk dan zeker je jaarverbruik voor elektriciteit na. Dat kan makkelijk via MyEni.

Was dit de info die u zocht?

Deze bijdrage wordt aangerekend op de jaarlijkse elektriciteitsafrekening. Eni stort de bijdrage door aan de Vlaamse belastingsdienst. De bijdrage financiert onder andere de werking van de VREG, het sociaal energiebeleid en het beleid inzake rationeel energieverbruik, WKK en hernieuwbare energiebronnen.

Was dit de info die u zocht?
De Bijdrage Energiefonds geldt voor iedereen die elektriciteit afneemt in Vlaanderen, zowel particulieren, zelfstandigen als bedrijven.
Was dit de info die u zocht?

In juni 2017, heeft het Grondwettelijk Hof het decreet dat de vorige Vlaamse energieheffing invoerde, vernietigd vanaf 31/12/2017. Dit omdat er al een federale belasting op energieverbruik bestaat, het is immers ongrondwettelijk om verbruik dubbel (federaal én regionaal) te belasten. De oude heffing wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe versie die niet meer op verbruik is gebaseerd, maar op het afnamepunt elektriciteit (de EAN)

Was dit de info die u zocht?

De nieuwe heffing gaat in vanaf 1 januari 2018 en is van toepassing op het elektriciteitsafnamepunt. De elektriciteit die je tot 31/12/2017 verbruikt hebt, wordt nog afgerekend op de ‘oude’ manier aangezien het Grondewettelijk Hof de heffing niet retroactief heeft vernietigd.

Was dit de info die u zocht?

We ontvangen de domiciliëringsgegevens van je netbeheerder. Op basis hiervan rekenen we de correcte bijdrage voor jouw situatie aan.

Was dit de info die u zocht?

De bedragen zullen jaarlijks geïndexeerd worden (op basis van de consumptie-index). De leverancier zal dan ook het nieuwe bedrag toepassen vanaf het moment van de indexatie.

Was dit de info die u zocht?

Neen. Uw vorige leverancier maakt een slotfactuur waarbij hij de bijdrage zal aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft.  Uw nieuwe leverancier zal bij zijn eerste factuur ook enkel de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop zijn eerste factuur betrekking heeft.  Hierdoor betaalt u geen tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

Was dit de info die u zocht?

Uw leverancier zal voor de factuur van uw vorig adres de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft.  Bij de eerstvolgende facturatie van de verbruiken op uw nieuwe adres zal uw leverancier enkel de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop deze factuur betrekking heeft.  Hierdoor betaalt u geen tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

Was dit de info die u zocht?

Ja. Voor elke aparte aansluiting op het net (afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. De bijdrage wordt dus voor elke aansluiting apart berekend en aangerekend.

Was dit de info die u zocht?

Ja. Voor elke aparte aansluiting op het net (afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. De bijdrage wordt dus voor elke aansluiting apart berekend en aangerekend.

Was dit de info die u zocht?

Nee. De bijdrage is enkel van toepassing op aansluitingen op een elektriciteitsnet.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Betalen

Antwoord is simpel.  Om online betalingen te vereenvoudigen heeft Eni gekozen om enkel Bancontact als betaaloptie aan te bieden.  U kunt uw facturen natuurlijk ook nog altijd met uw kredietkaart betalen. U kunt deze betaalwijze standaard instellen in My Eni, uw online klantenzone (in ‘mijn gegevens’). Eni regelt dan alles voor u en biedt maandelijks uw facturen automatisch aan uw kredietkaart organisatie.
Was dit de info die u zocht?
Antwoord is simpel.  Om online betalingen te vereenvoudigen heeft Eni gekozen om enkel Bancontact als betaaloptie aan te bieden. U kunt uw facturen natuurlijk ook nog altijd via Belfius of KBC betalen.  Beide banken hebben Bancontact-functionaliteit geïntegreerd in hun eigen app.
Was dit de info die u zocht?
Download de app in de App Store, Google Play of de Windows Phone Store en klik op het pictogram van de Bancontact-app. De activeringsprocedure start automatisch:De app zal u eerst vragen om u te registreren door uw naam in te geven en een pincode van vier cijfers te kiezen. Nadat u deze stap met succes hebt uitgevoerd, is de app actief. U kunt echter nog geen transacties uitvoeren omdat er nog geen kaart werd geregistreerd.
In de tweede stap vraagt de app u om een geldige Bancontact-kaart te registreren door de bank te kiezen die de kaart heeft uitgegeven, de kaartgegevens in te geven, de kaart een naam te geven en de registratie te bevestigen door een transactie van 0 euro (of 0,01 euro voor klanten van KBC en CBC) uit te voeren met uw niet-verbonden kaartlezer of digipass (met de pincode van uw kaart). 
Als u beide stappen met succes hebt doorlopen, kunt u mobiel betalen. U kunt ook een tweede kaart registreren door 'Voeg kaart toe' te kiezen op het startscherm of in het menu 'Instellingen'. U kunt maximum 5 verschillende kaarten registreren.
Was dit de info die u zocht?
U moet beschikken over een Bancontact-kaart van één van de 20 deelnemende banken: ABK Bank, Argenta, AXA Bank, Bank J. Van Breda, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Deutsche Bank, Fintro, Hello Bank, ING België, KBC Bank, Keytrade Bank, Nagelmackers, Record Bank, VDK Spaarbank.
Was dit de info die u zocht?
Nee, steeds meer banken beslissen om de Bancontact-functionaliteit te integreren in hun eigen app.  U kunt de apps van deze banken ook overal gebruiken waar mobiel betalen met Bancontact wordt aanvaard. Tot nu toe hebben Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Fintro, Hello Bank, ING en KBC dat al gedaan en andere banken zullen volgen.
Was dit de info die u zocht?
Het maximum bedrag voor een betaling met de Bancontact-app is €500 per betaling.  Naast deze maximumbedrag is er ook een maximumbedrag per dag vastgesteld voor elke kaart die in de Bancontact-app is opgenomen: u kunt tot maximum €500 betalen.
Was dit de info die u zocht?
Vindt u het antwoord niet terug op deze website? Dan kunt u zich altijd wenden tot uw bank voor meer informatie, of tot de "veelgestelde vragen" van Bancontact.
Was dit de info die u zocht?
Dit hangt ervan af, waar u zich bevindt in de betaalprocedure. U kunt de procedure op elk moment beëindigen. Voor zover u zich niet akkoord verklaard heeft met de betaling op de site van de betalingsprovider, zal uw rekening niet gedebiteerd worden.
Was dit de info die u zocht?
Nee, het bedrag kan niet aangepast worden.  Het is Eni die het bedrag bepaalt dat kan betaald worden met de Bancontact betaalknop.
Was dit de info die u zocht?
Nee, bij gebruik van een online betaalknop wordt de betaling direct uitgevoerd.
Was dit de info die u zocht?

Betalen via Zoomit is niet mogelijk. We bieden u wel een even makkelijke manier aan met de betaalknop in onze online Klantenzone My Eni.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Contract

Zonnepanelen

Als u zonnepanelen installeert, hebt u 2 opties:

 • U wacht op uw eerstvolgende jaarafrekening. Zo ziet u meteen welke impact uw zonnepanelen hebben op uw jaarverbruik. Op basis daarvan berekenen we uw nieuwe maandelijkse voorschot.
 • U vraagt onze facturatiedienst om direct uw nieuwe voorschot te berekenen. Hiervoor hebben we wel de volgende informatie nodig:
  1. Het ogenblik waarop uw PV-installatie operationeel wordt of geworden is.
  2. Het piekvermogen van uw installatie.
Was dit de info die u zocht?

Nee, behalve als u uw voorschotten wil laten herrekenen. Wilt u zeker zijn dat uw elektriciteitsteller geschikt is voor een PV-installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder

Was dit de info die u zocht?

Als u een PV-installatie hebt, kunt u groenestroomcertificaten aanvragen bij de regionale regulator VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) of Brugel (Brussel). Die certificaten worden toegekend vanaf de dag dat uw installatie officieel goedgekeurd werd.

Opgelet: in elke regio geldt een maximumtermijn tussen het moment van de goedkeuring en de ontvangst van uw dossier. Wacht dus niet te lang!

Was dit de info die u zocht?
Is uw onderneming gevestigd in Vlaanderen?
Dan koopt uw distributienetbeheerder uw certificaten over.
Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Bijkomende aansluiting

Hier vindt u de uitleg hoe u een bijkomende aansluiting aanvraagt voor uw huidige adres of voor een tweede adres.

Was dit de info die u zocht?

Dat kan binnen de 2 werkdagen. We spreken dit gewoon samen af.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. We kunnen dit gewoon samen afspreken.

Was dit de info die u zocht?

We helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Algemene voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden vindt u hier.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Eni pro assistance

Hier vindt u alle informatie.

Was dit de info die u zocht?

Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’. Als u recht hebt op eni pro assistance, kunt u het daar activeren.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Tariefplannen

Een vaste energiekost betekent dat we u garanderen dat de energiekost van uw tariefplan niet zal wijzigen. Dit geldt gedurende de hele duur van uw contract, zelfs al stijgen de energieprijzen op de markt. U kunt uiteraard wel nog altijd van tariefplan veranderen wanneer u dat zelf wilt.

Was dit de info die u zocht?

De prijzen op de energiemarkten schommelen voortdurend. Sommige tariefplannen volgen de marktprijs, andere niet.

 • Heeft u een tariefplan met variabele energiekost? Dan wordt uw prijs 4 maal per jaar aangepast aan de marktprijs. Blijven de marktprijzen laag, dan profiteert u van de scherpst mogelijke prijs. Gaan de marktprjizen omhoog, dan stijgt ook uw prijs mee.

 • Heeft u een tariefplan met vaste energiekost, dan blijft uw prijs gedurende de hele duur van uw contract dezelfde. U profiteert dus niet van prijsdalingen, maar u bent wel beschermd tegen mogelijke prijsstijgingen.
U kunt elk moment kiezen om van tariefplan te veranderen. Neem gerust contact op met onze klantendienst voor persoonlijk advies en een tariefvoorstel op uw maat.

Van tariefplan veranderen is heel eenvoudig en volledig gratis.

Zo gaat u te werk:

 1. Log in op 'My Eni'
 2. Ga naar de rubriek 'tariefplan'
 3. Klik op 'aanpassen'
Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Groene stroom

Neen. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd. Alleen de manier waarop uw elektriciteit wordt opgewekt, is anders.

Was dit de info die u zocht?

Onze groencertificaten garanderen dat alle groene energie van Eni 100% duurzaam is.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Contract opzeggen bij Eni

Ga na of het aanbod echt wel voordeliger is. Vaak worden alleen de nieuwe, actuele tariefplannen onderling vergeleken. Maar dat zegt niets over uw oude, geldende Eni-tariefplan. Let er dus op dat uw oude Eni-tariefplan niet vervangen wordt door een duurder, nieuw tariefplan elders.

Doe de tariefplan-check, want het is niet eenvoudig om verschillende aanbiedingen te vergelijken. Bel ons daarom even op voor een open en vrijblijvende vergelijking. Of laat u gratis opbellen door Eni.

Bel 078 15 15 13 (zonaal tarief). Of vul dit formulier in en wij bellen u gratis op.

Was dit de info die u zocht?

Controleer volgende zaken:

 • Is het aanbod gebaseerd op het werkelijke verbruik? En niet op een gemiddelde gebruik. Het gemiddelde verbruik kan immers lager uitvallen dan uw werkelijke verbruik.
 • Hoe werd uw nieuwe voorschotbedrag berekend? Is dat op basis van een periode met alleen maar zomermaanden? Tip: baseer u enkel op uw werkelijke, jaarlijkse verbruik.
 • Welke kosten zitten allemaal in het aanbod? Zijn de netwerkkosten, belastingen en andere beheerskosten erin verwerkt?
 • Let op met promoties en kleine lettertjes.
 • Biedt het aanbod u een vaste of een variabele energiekost? Hou er rekening mee dat een variabele energiekost verschillende keren per jaar kan worden aangepast.

U twijfelt? Bel 078 15 15 13 (zonaal tarief). Of vul dit formulier in en wij bellen u gratis op.

Was dit de info die u zocht?

Onze deelneming met uw verlies. U neemt best direct contact met ons op om alles in orde te brengen. U kunt het contract laten stopzetten of op een andere naam verderzetten. Bel de klantendienst op 078 15 15 13 (zonaal tarief).

Was dit de info die u zocht?

Verbruikt u minder dan 50 MWh elektriciteit en/of 100 MWh gas per jaar, dan dient u geen opzegvergoeding te betalen. Verbuikt u meer of heeft u een professionele overeenkomst, raadpleeg artikel 9 uit de algemene voorwaarden voor meer info.

Was dit de info die u zocht?

U deelt Eni best schriftelijk mee dat u uw contract opzegt. Stuur een aangetekende brief naar: Eni klantendienst, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Stroomonderbreking

De verantwoordelijke voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is Elia. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid. De regio waar u woont is mogelijk wel van belang. Elia stelt alles in het werk om stroomonderbrekingen te voorkomen, maar kan niet garanderen dat ze niet zullen voorkomen. Ook Eni kan dat dus niet garanderen. Om de elektriciteitsbevoorrading te begrijpen en te weten wat een elektriciteitstekort voor u kan betekenen, kunt u de volgende websites raadplegen :

Was dit de info die u zocht?

Neen. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid.

Was dit de info die u zocht?

Heeft het bijvoorbeeld zin om een generator aan te kopen? Wat u het best kan doen, is de raad van de verschillende overheden en marktspelers opvolgen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat u bepaalde energieverslindende toestellen op bepaalde ogenblikken best niet gebruikt (zoals een wasmachine, een afwasmachine, een strijkijzer). Dat zal vooral gevraagd worden op ogenblikken dat voor een stroomonderbreking gevreesd wordt. Volgens de info die we vandaag hebben, zouden de afzonderlijke stroomonderbrekingen beperkt blijven in de tijd. Rekening houdend met die hypothese lijkt een noodgenerator voor een gewoon gezin niet noodzakelijk en erg duur in aankoop, onderhoud en verbruik. Dat kan natuurlijk anders zijn als u bepaalde professionele activiteiten uitoefent waarbij u zelfs voor korte tijd niet zonder stroom mag vallen.

Was dit de info die u zocht?

Dit is inderdaad zinvol. Wist u dat ook u kunt helpen om de kans op een stroomonderbreking gevoelig te verkleinen? Hoe minder energie u op die dagen verbruikt, hoe kleiner de kans op een stroomonderbreking. Als we met zijn allen ons verbruik minderen, komen we er ook dit jaar mogelijk weer zonder onderbreking vanaf. Daarnaast levert energiebesparing u ook financieel wat op: want de goedkoopste kWh is degene die u niet verbruikt. Advies over een verantwoordelijk energieverbruik vindt u op deze websites:

Was dit de info die u zocht?

Het overgrote deel van de zonnepanelen-installaties zijn niet uitgerust om zogenaamd "autonoom" te draaien. Zij hebben altijd een verbinding nodig met een werkend stroomnet om elektriciteit te kunnen produceren. Wellicht helpen zonnepanelen u dus niet uit de nood bij een stroomonderbreking. Bovendien worden de stroomonderbrekingen vooral gevreesd tijdens de avond, op koude, bewolkte en windstille dagen. Dan zullen zonnepanelen sowieso niet veel kunnen produceren.

Was dit de info die u zocht?

Dat is inderdaad mogelijk. Hebt u een contract met vaste prijs, dan bent u echter beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur. Hebt u geen dergelijk contract, dan kunt u daar uiteraard nu wel voor kiezen.

Was dit de info die u zocht?

Met een vast tarief bent u inderdaad beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur.

Was dit de info die u zocht?

Elia en de federale overheid hebben heel wat informatie hierover vrijgegeven, die uitgebreid door de media is overgenomen. Neem alvast een kijkje op:

Was dit de info die u zocht?

Neen. De stroomonderbrekingen waarvan sprake kunnen immers niet verholpen worden door een elektricien of een andere hulpverlener, maar enkel door Elia op het Belgische niveau.

Was dit de info die u zocht?

Het voorziene afschakelplan bevat acht schijven. Als er een energietekort dreigt en de maatregelen om het verbruik te doen dalen niet helpen, zal een eerste schijf zonder stroom gezet worden. De gecontroleerde stroompannes zouden voornamelijk tussen 17 en 20 uur plaatsvinden, en zullen naar verluidt maximaal drie uur duren.

Op de website van de FOD Economie kan u per distributienethebeerder nagaan of uw straat effectief op het afschakelplan staat, en in welke schijf die zit. Als uw woonplaats effectief op de lijst staat, wil dat echter nog niet zeggen dat u ook echt zonder stroom gezet zal worden. Veel hangt af van de manier waarop de netten op dat moment geschakeld zijn, en of de vertreklijn/cabine waarmee u verbonden bent wel of niet in dienst blijft. Maar de lijst - die later nog gewijzigd kan worden - is in ieder geval een goede indicatie.

Zie http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/distributienetbeheerders/

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Zelf regelen via My Eni

Klantnummer

Uw Klantnummer bestaat uit 10 cijfers en is terug te vinden links bovenaan op uw factuur.

Terug naar het overzicht

 

Wat kan in My Eni

My Eni is de online klantenzone van Eni. Via deze persoonlijke klantenzone beheert u moeiteloos al uw gegevens: voorschotbedrag aanpassen, gegevens nakijken, facturen opvolgen, overschakelen op elektronische facturatie, verhuis melden, enz.

Was dit de info die u zocht?

Ga naar My Eni en kies ‘Nog geen login’ of ‘Registreren’. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Contactvoorkeuren’ bij Persoonsgegevens, klik op ‘Aanpassen’ en kies voor facturen ‘via e-mail’.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Facturen’.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.

Was dit de info die u zocht?

Heel eenvoudig. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Persoonsgegevens’ en klik op ‘aanpassen’ bij de rubriek ‘Betaling’.

Was dit de info die u zocht?

Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.

Was dit de info die u zocht?

Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ klik op de knop ‘Betaaldatum aanpassen’.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Paswoord voor My Eni aanpassen

Klik hier om uw paswoord te wijzigen. U moet ingelogd zijn op My Eni om uw paswoord te wijzigen.

Was dit de info die u zocht?

Ga naar My Eni, klik op ‘Paswoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in. We sturen u direct een nieuw paswoord.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Gegevens in My Eni aanpassen

Klik hier. Uw aanpassingen zijn binnen de 4 dagen zichtbaar op de website.

Was dit de info die u zocht?

Uw aanpassingen zijn geregistreerd. Binnen de 4 werkdagen kunt u ze raadplegen op de website.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

My Eni app gebruiken

De My Eni app is een applicatie voor uw smartphone of tablet. Deze applicatie is gratis en geeft u altijd en overal (op voorwaarde dat u online bent) directe toegang tot My Eni, de online klantenzone. Ze is bedoeld voor residentiële gebruikers en kmo’s.

Was dit de info die u zocht?
 • Uw facturen en openstaande bedragen checken;
 • Uw meterstanden ingeven terwijl u naast uw meter staat en direct nagaan of uw voorschot nog overeenstemt met uw verbruik;
 • Uw maandelijks voorschotbedrag en uw betaalwijze aanpassen;
 • Uw accountgegevens bekijken en uw persoonlijke data wijzigen;
 • Snel een klacht of vraag ingeven.
 • Uw verhuis regelen of veranderen van tariefplan via de My Eni app is niet mogelijk. Dit geeft u best online in via uw pc.
Was dit de info die u zocht?

Download de My Eni app via Google Play Store of de Apple App Store.

Was dit de info die u zocht?

Nog geen login? Registreren is zo gebeurd. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Betaalknop in My Eni

Antwoord is simpel.  Om online betalingen te vereenvoudigen heeft Eni gekozen om enkel Bancontact als betaaloptie aan te bieden.  U kunt uw facturen natuurlijk ook nog altijd met uw kredietkaart betalen. U kunt deze betaalwijze standaard instellen in My Eni, uw online klantenzone (in ‘mijn gegevens’). Eni regelt dan alles voor u en biedt maandelijks uw facturen automatisch aan uw kredietkaart organisatie.

Was dit de info die u zocht?

Antwoord is simpel.  Om online betalingen te vereenvoudigen heeft Eni gekozen om enkel Bancontact als betaaloptie aan te bieden. U kunt uw facturen natuurlijk ook nog altijd via Belfius of KBC betalen.  Beide banken hebben Bancontact-functionaliteit geïntegreerd in hun eigen app.

Was dit de info die u zocht?

Download de app in de App Store, Google Play of de Windows Phone Store en klik op het pictogram van de Bancontact-app. De activeringsprocedure start automatisch:De app zal u eerst vragen om u te registreren door uw naam in te geven en een pincode van vier cijfers te kiezen. Nadat u deze stap met succes hebt uitgevoerd, is de app actief. U kunt echter nog geen transacties uitvoeren omdat er nog geen kaart werd geregistreerd.
In de tweede stap vraagt de app u om een geldige Bancontact-kaart te registreren door de bank te kiezen die de kaart heeft uitgegeven, de kaartgegevens in te geven, de kaart een naam te geven en de registratie te bevestigen door een transactie van 0 euro (of 0,01 euro voor klanten van KBC en CBC) uit te voeren met uw niet-verbonden kaartlezer of digipass (met de pincode van uw kaart). 
Als u beide stappen met succes hebt doorlopen, kunt u mobiel betalen. U kunt ook een tweede kaart registreren door 'Voeg kaart toe' te kiezen op het startscherm of in het menu 'Instellingen'. U kunt maximum 5 verschillende kaarten registreren.

Was dit de info die u zocht?

U moet beschikken over een Bancontact-kaart van één van de 20 deelnemende banken: ABK Bank, Argenta, AXA Bank, Bank J. Van Breda, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Deutsche Bank, Fintro, Hello Bank, ING België, KBC Bank, Keytrade Bank, Nagelmackers, Record Bank, VDK Spaarbank.

Was dit de info die u zocht?

Nee, steeds meer banken beslissen om de Bancontact-functionaliteit te integreren in hun eigen app.  U kunt de apps van deze banken ook overal gebruiken waar mobiel betalen met Bancontact wordt aanvaard. Tot nu toe hebben Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Fintro, Hello Bank, ING en KBC dat al gedaan en andere banken zullen volgen.

Was dit de info die u zocht?

Het maximum bedrag voor een betaling met de Bancontact-app is €500 per betaling.  Naast deze maximumbedrag is er ook een maximumbedrag per dag vastgesteld voor elke kaart die in de Bancontact-app is opgenomen: u kunt tot maximum €500 betalen.

Was dit de info die u zocht?

Een foutmelding verschijnt wanneer er een probleem is tijdens uw digipass authentificatie proces of wanneer er onvoldoende saldo is op uw rekening nummer.  Het kan ook een gevolg zijn van te veel mislukte pogingen voor het invoeren van uw kaartgegevens. Neem contact op met uw bank als een melding verschijnt. Uw bank beschikt over de vereiste informatie en processen om u te helpen.  U kan ook later opnieuw proberen.

Was dit de info die u zocht?

Vindt u het antwoord niet terug op deze website? Dan kunt u zich altijd wenden tot uw bank voor meer informatie, of tot de "veelgestelde vragen" van Bancontact.

Was dit de info die u zocht?

Dit hangt ervan af, waar u zich bevindt in de betaalprocedure. U kunt de procedure op elk moment beëindigen. Voor zover u zich niet akkoord verklaard heeft met de betaling op de site van de betalingsprovider, zal uw rekening niet gedebiteerd worden.

Was dit de info die u zocht?

Nee, het bedrag kan niet aangepast worden.  Het is Eni die het bedrag bepaalt dat kan betaald worden met de Bancontact betaalknop.

Was dit de info die u zocht?

Nee, bij gebruik van een online betaalknop wordt de betaling direct uitgevoerd.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Meter

Meter

Uw distributienetbeheerder is eigenaar van uw meter. Neem contact met hem op voor meer informatie

Was dit de info die u zocht?

Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.

Was dit de info die u zocht?

Sluit eerst een contract af met Eni, waarop u vermeldt dat de meters verzegeld zijn. Wij brengen uw distributienetbeheerder op de hoogte. Eén werkdag later kunt u met hem een afspraak maken om uw meters weer open te zetten.

Was dit de info die u zocht?

Tussen de 200 en 500 euro. U krijgt de exacte prijs voor de installatie van deze nieuwe meter van uw eigen distributienetbeheerder. U betaalt de kost dan ook rechtstreeks aan hem.

Was dit de info die u zocht?

Een tweevoudige meter is nuttig als u wilt profiteren van het dagtarief én het voordelige nachttarief.

Was dit de info die u zocht?

Wilt u een andere meter? Of een zwaardere installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder.

Was dit de info die u zocht?

Contacteer ons pro service team. We helpen u graag verder.

Was dit de info die u zocht?

Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Slimme thermostaat Anna

Een slimme thermostaat is verbonden met het internet. Daardoor kunt u de thermostaat ook op afstand (via een app of de computer) aansturen. Daarnaast heeft een slimme thermostaat zelflerende functionaliteiten. Zo leert Anna hoe lang het duurt om uw zaak op te warmen. Ze houdt daarbij ook rekening met de buitentemperatuur. Het resultaat: de verwarming is optimaal afgestemd op uw behoeften. Anna stuurt u ook een maandelijks rapport met info over uw verbruik en aanbevelingen om uw verbruik beter te regelen. Ten slotte werkt Anna ook met de nieuwste, moderne modulerende ketels.

Was dit de info die u zocht?
 • Anna is compatibel met de meeste moderne modulerende ketels. Hierbij wordt het vermogen aangepast aan de warmtebehoefte in tegenstelling tot niet-modulerende aan/uit ketels waarbij steeds het volle vermogen van de ketel wordt aangewend. Zo werkt ze efficiënter, wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijker op de gewenste temperatuur worden gehouden, zonder schommelingen. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen.
 • Anna is geïntegreerd in een totaalplatform. Dit wil zeggen dat u Anna om het even waar en wanneer kunt bedienen. Ofwel aan de thermostaat zelf, ofwel met de app op uw tablet of smartphone of via de computer via Mijn Anna, de Anna-webomgeving in My Eni.
 • U krijgt persoonlijke coaching. Eni stuurt u een maandelijks rapport over uw energieverbruik met gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. Dit omvat onder meer een analyse op maat van uw verwarming en een benchmark met andere gebruikers. Hoeveel uren draait de ketel? Hoe warm is het in vergelijking met andere gebouwen? Hoeveel zou u besparen als u de temperatuur met 1° zou verlagen?
 • Daarnaast speelt Eni uw klantengegevens nooit door aan derde partijen. Deze gegevens worden verzameld om u optimaal te kunnen coachen op een gepersonaliseerde manier, maar enkel Eni heeft hierin inzage.
Was dit de info die u zocht?

Anna is compatibel met de meeste cv-ketels op de Belgische markt. Bovendien is Anna één van de enige slimme thermostaten die compatibel is met de nieuwste, moderne, energiezuinige modulerende ketels, waarvan het vermogen wordt aangepast aan de warmtebehoefte. Zo wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijk op de gewenste temperatuur worden gehouden, zonder schommelingen. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen.  Anna werkt uiteraard ook met alle oudere, niet-modulerende ketels die werken volgens het aan/uit- principe en dus uitgaan als de gewenste temperatuur bereikt is en weer aanslaan als de temperatuur in de ruimte daalt.

Was dit de info die u zocht?

Het maandelijkse abonnement bedraagt 4,12 euro per maand voor klanten die ook gas en/of elektriciteit bij Eni afnemen, en 6,60 euro voor anderen. Dit is de fee voor alle coachingdiensten die Eni aanbiedt zodat u optimaal met uw verwarming kan omspringen. In Mijn Anna (via My Eni) kunt u Anna bedienen en vindt u rapporten en grafieken over uw verwarming. Daarnaast ontvangt u een maandelijks rapport met een overzicht van uw verbruik en gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. Deze kost dekt ook alle kosten voor upgrades, nieuwe functionaliteiten in de toekomst.

Was dit de info die u zocht?

De professionele installateur verwijdert uw bestaande thermostaat en installeert Anna op dezelfde plaats. Hij installeert naast uw ketel een Smile. Dat is een toestelletje dat de verbinding maakt tussen uw ketel en het internet en instaat voor de aansturing van de ketel. Alles wordt netjes achtergelaten. De installateur installeert ook de app en legt u de werking uit.

Was dit de info die u zocht?

Nee. Eni wil een totaaloplossing bieden en daar hoort een correct uitgevoerde installatie bij. Anna wordt daarom enkel door professionele, door Eni opgeleide installateurs geïnstalleerd en geconfigureerd. Hij programmeert Anna, installeert de app, stelt het weekschema samen met u in en geeft u de nodige uitleg zodat u onmiddellijk met uw Anna aan de slag kan.

Was dit de info die u zocht?

Ja. In dat geval bedraagt de maandelijkse fee 6,60 euro per maand (in plaats van 4,12 euro per maand).

Was dit de info die u zocht?

Bij geo-fencing definieert u een virtuele cirkel rondom uw bedrijfsruimte of woning. De straal van die cirkel kunt u zelf kiezen in de app. Wanneer Anna, via de locatie van uw smartphone, merkt dat u de cirkel verlaat, dan wijzigt ze uw status naar ‘Weg’. Zo blijft de ketel niet voor niets verwarmen. Omgekeerd wijzigt ze de status naar ‘Thuis’ wanneer u de cirkel weer binnenkomt. Op die manier is het lekker warm wanneer u thuis komt.

Was dit de info die u zocht?

De Anna app werkt met iOS en Android. Windows wordt niet ondersteund.

 • iOS: iPod touch 4, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad, iPad 2, iPad mini of iPad met Retina Display; iOS 6.1 of higher.
 • Android: ARMv7/x86 processor met vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 en AAC HW decoders; Android™ 2.3 of higher; 256MB RAM.
Was dit de info die u zocht?

U kunt het pro service team bereiken via 078/15 15 13 (zonaal tarief), elke werkdag tussen 9u en 18u. U kunt ook het online formulier invullen. Wij mailen of bellen u dan terug.

Was dit de info die u zocht?

Absoluut. U bent de baas van uw Anna.

 • U bepaalt wanneer u het warm wil hebben. Anna berekent wanneer de ketel moet branden om de gewenste temperatuur op het juiste moment te bereiken. 
 • U kunt uw gepersonaliseerd schema op mijn Anna op elk moment en overal aanpassen op uw Anna-toestel zelf, via Mijn Anna, en via de Anna-app.
 • Daarnaast kan u uw energieverbruik op dagbasis raadplegen. Mijn Anna geeft u inzicht in de effectieve temperatuur, de geprogrammeerde temperatuur, de manuele aanpassingen aan het schema en de activiteit van uw verwarmingsketel. Hierdoor kan u leren of het interessant is om uw oorspronkelijke schema aan te passen aan uw werkelijke gedrag. 
 • Daarnaast stuurt Eni u ook een maandelijks rapport over uw energieverbruik met gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. 
Was dit de info die u zocht?

U hebt centrale verwarming, een internetaansluiting en een tablet/computer nodig. Anna werkt niet als u een warmtepomp hebt, of als u meerdere circuits in uw woning of zaak hebt. Belangrijk om weten is wel dat Anna speciaal ontwikkeld is voor de Belgische markt, dus ook voor ketels met een spanning tot 230 volt. Daarnaast bieden we ook een model voor 24 volt.

Was dit de info die u zocht?

Anna is een zelflerende thermostaat. Dat wil zeggen dat ze, nadat ze bij u is geïnstalleerd, leert hoe lang het duurt vooraleer uw bedrijfsruimte op temperatuur is (de zogenaamde inertie). U geeft bij installatie een aantal parameters in (woonoppervlakte, type gebouw, type verwarming,…). Anna gebruikt deze als startwaarden om de isolatiewaarde specifiek van uw bedrijf te leren kennen. Hiermee berekent ze de opwarmtijd, rekening houdend met de gewenste temperatuur en de buitentemperatuur. Bij modulerende ketels weet ze zo ook op welk vermogen ze moet draaien.  Door die zelflerende eigenschappen brandt de ketel enkel wanneer het nodig is, niet te vroeg en niet te laat. Daardoor kunt u besparen op uw factuur want u verspilt geen energie als het niet nodig is.

Was dit de info die u zocht?

De eerste gebruikers van Anna vinden dit één van de interessantste mogelijkheden van Anna. Het is handig als u bijvoorbeeld onverwacht vroeger op het werk vertrekt. U kan de verwarming lager zetten zodat die niet voor niets aan staat.

Was dit de info die u zocht?

Anna wordt gemaakt in Nederland en is dus perfect afgestemd op Europese gebouwen en systemen.

Was dit de info die u zocht?

U kunt met Anna tot 15 procent besparen. Hoeveel dat precies in uw geval is, hangt af van uw verwarmingsinstallatie en uw eigen gewoontes. Mogelijk bespaart u dus meer dan 15 procent.

Was dit de info die u zocht?
 • Anna is een zelflerende, slimme thermostaat: ze leert uw zaak kennen en houdt rekening met de buitentemperatuur om te bepalen wanneer de verwarming moet branden om het op tijd warm te hebben volgens het ingestelde schema, niet te vroeg, niet te laat.
 • U kunt Anna om het even waar en wanneer bedienen en dus ook de verwarming vanop een afstand afzetten wanneer dit nodig is. Dit kan ofwel aan de thermostaat zelf, ofwel met de app op uw tablet of smartphone of via een computer via Mijn Anna, de Anna-webomgeving in My Eni. 
 • Anna weet het ook wanneer u onverwacht uw huis of zaak verlaat. Dit doet ze a.d.h.v. geo-fencing. Merkt ze dit, dan kan ze voor u de status wijzigen naar ‘’weg’, waardoor de ketel niet voor niets blijft verder verwarmen.
 • Bovendien is Anna ook compatibel met de meeste moderne modulerende ketels die gebaseerd zijn op de OpenTherm-techniek waarbij de cv-ketel aan blijft en de ruimte op temperatuur wordt gehouden. Hierbij wordt het vermogen aangepast aan de warmtebehoefte, in tegenstelling tot niet-modulerende aan/uit ketels waarbij steeds het volle vermogen van de ketel wordt aangewend. Zo werkt ze efficiënter, wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijker op de gewenste temperatuur worden gehouden. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen. Dit kost minder energie dan cv-ketels die werken volgens het aan/uit-principe.
Was dit de info die u zocht?

Als Anna nieuw is, moet ze uw gebouw nog leren kennen. Anna houdt bij hoe snel uw gebouw opwarmt en zal hieruit leren. Daarom kan het zijn dat ze in het begin te veel of te weinig verwarmt. Na een week weet Anna hoe ze uw gebouw zo efficiënt mogelijk op temperatuur brengt.

Was dit de info die u zocht?

Het vlammetje op het scherm van Anna geeft niet alleen aan wanneer ze het gebouw verwarmt. Heeft u een modulerende ketel (vb. OpenTherm), dan verschijnt het vlammetje ook wanneer u de warwaterkraan opendraait. Of Anna is mogelijk aan het voorverwarmen om de temperatuur van een ingesteld schakelpunt (schema) te bereiken. Het kan ook zijn dat de synchronisatie wat traag verloopt.

Was dit de info die u zocht?

Het schema staat boven alles, zoals de voorgeprogrammeerde statussen en geofence, vergeet dus niet om het schema uit te zetten wanneer u een status voor een langere tijd wenst aan te houden. Voor de statussen ‘vakantie’ en ‘vorstbeveiliging’ wordt het schema automatisch gedeactiveerd. ( vanaf volgende update)

Was dit de info die u zocht?

Anna blijft met de Smile praten en in de Smile zit een (beperkt) geheugen. De thermostaat zal zich dus aan het ingestelde schema houden en is daarnaast ook nog lokaal (aan het toestel zelf) te bedienen. Op afstand bedienen via de app lukt niet, ook functies die gebruik maken van internet, zoals geofencing, zijn dan tijdelijk niet beschikbaar.

Was dit de info die u zocht?

Als het scherm niet goed reageert, kunt u Anna opnieuw instellen, zodat de sensor opnieuw wordt afgesteld. Dit kan op 2 manieren:

 • Via de Anna webpagina: ga via het menu naar “Instellingen” > “Systeeminstellingen” en kijk onder apparaat instellingen. Klik op de knop “Kalibreer” achter aanwezigheidssensor. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.
 • Via Anna zelf: raak de linker knop voor 5 seconden aan en laat los. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.
Was dit de info die u zocht?

Ja, u kunt Anna overal en altijd aansturen met behulp van een app (smartphone en/of tablet). Of u laat het regelen door de ‘geo-fence’ functie. Hiermee schakelt Anna zichzelf uit als u weg bent en aan als u op weg naar het werk bent. Ze signaleert het als u binnen of buiten een bepaalde straal van uw gebouw komt.

Was dit de info die u zocht?
 • Controleer of de functie “Op Afstand” ingeschakeld staat: dit moet u doen terwijl u met uw wifi netwerk verbonden bent (en uw smartphone dus ingelogd is op hetzelfde wifi netwerk als de Smile). Ga hiervoor in de Anna-app via het menu naar “Instellingen” en selecteer “Smile”. Zet “Op afstand” aan. Controleer dit ook op de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”.
 • Uw smartphone/tablet dient verbonden te zijn met het internet (via wifi of via mobiele data) om uw Anna te kunnen bedienen van buitenshuis. Controleer of deze verbinding actief is.
 • Om Anna buiten het gebouw te kunnen bedienen, is het noodzakelijk dat Anna verbinding maakt met de Plugwise-server. Alleen dan is het mogelijk gebruik te maken van het buitenshuis bedienen. Anna buiten het gebouw bedienen wordt mogelijk gemaakt door middel van een Cloud-service, hierbij zijn uw gegevens altijd anoniem en worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. 

Mag Anna geen verbinding maken met de Plugwise servers? Dit kunt u aanpassen via de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”. Het is dan helaas niet mogelijk voor ons de service van het buitenshuis bedienen te ondersteunen.

Was dit de info die u zocht?
 • Reset de Smile (Druk gedurende 5 seconden op het zwarte knopje op de Smile tot het WLAN-lampje begint te knipperen)
 • Wacht tot de Smile heropgestart is
 • Klik vervolgens Anna los van het montagedeel op de muur, controleer de draden, en plaats Anna weer terug (klik).
Was dit de info die u zocht?

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten voor de aankoop en installatie van Anna . Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen die per kwartaal worden gefactureerd.

Was dit de info die u zocht?

Klik hier.

Was dit de info die u zocht?
 1. Open de instellingen van uw modem via mijn.telenet.be
 2. Klik op ‘Mijn internet’ en dan op ‘Draadloze instellingen’ – ‘Instellingen’
 3. Kies bij ‘Signaal’ om het netwerk enkel via 2.4 ghz uit te zenden. U kan hier ook kiezen voor een vast kanaal (bv. kanaal 1 in plaats van ‘automatisch’)
 4. Pas bij ‘Beveiliging’ het type aan naar WPA2 – PSK
Nu bent u klaar om uw Smile met uw netwerk te verbinden:
 1. Houd het zwarte knopje onderaan de Smile ingedrukt tot de lampjes ‘WLAN’ en ‘Status’ knipperen.
 2. Uw Smile zendt nu een eigen signaal uit (Smile_XXX). Verbind uw laptop, gsm of tablet met dat netwerk. Het wachtwoord is uw Smile ID.
 3. Surf met uw smartphone, tablet of computer via een internetbrowser naar http://192.168.40.40
 4. Kies in het menu (3 horizontale lijntjes) ‘Instellingen’ en dan ‘Netwerkinstellingen’.
 5. Druk op de knop ‘Scan’, selecteer uw thuisnetwerk en voer uw wachtwoord in.
Lukt het nog altijd niet? Contacteer ons dan gerust op het nummer 078/15.15.13 of stel uw vraag via dit online formulier. Houd uw klantnummer … bij de hand.
Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Ketelonderhoud

In Vlaanderen en Wallonië is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Bent u huurder, dan is het dus aan u om het nodige te doen.
Blijkt naar aanleiding van een onderhouds- of controlebeurt dat er werken uitgevoerd moeten worden aan de verwarmingsinstallatie of indien de ketel aan vervanging toe is, dan dient u de eigenaar een kopie te bezorgen van het interventierapport, waarop de technicus aangeeft welke aanpassingen moeten gebeuren. De eigenaar heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname.
U doet er alleszins goed aan de eigenaar steeds een duplicaat te bezorgen van uw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien u nieuwe huurder bent, kunt u een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder.
Omdat u als huurder alle belang heeft bij een goed onderhouden verwarmingsketel, doet u er goed aan de eigenaar ervan te verzekeren dat uw ketel regelmatig wordt onderhouden en uw medewerking te verlenen wanneer er een technicus moet langs komen.
Tip: Lees er zeker uw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan u als huurder.

Was dit de info die u zocht?

Een Eni onderhoudsplan kan pas starten nadat er een succesvol eerste onderhoud heeft plaatsgevonden. Kiest u voor een jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoudsplan van Eni, dan vangt de eerste looptijd van 12 respectievelijk 24 maanden dus aan op de dag dat uw eerste onderhoud werd uitgevoerd door de technicus van Eni. Het onderhoudsplan wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 of 24 maanden, tenzij u uw contract opzegt uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag of tenzij de voorwaarden van uw contract wijzigen. In dit laatste geval brengen wij u daar minimaal 3 maanden voor de vervaldag van op de hoogte en kunt u uw contract desgewenst opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag.

Was dit de info die u zocht?

De onderhoudsbeurt zal ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst ingepland worden, tenzij u overeenkomt om het onderhoud op een later tijdstip uit te laten voeren.

Was dit de info die u zocht?

Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud, zijn inbegrepen in de prijs die u aan Eni betaalt. U hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus.
Laat u bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus u daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat u uw akkoord heeft gegeven. Zulke bijkomende kosten regelt u rechtstreeks met de technicus.

Was dit de info die u zocht?

Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij zal altijd een ketelcheck inclusief veiligheidscontrole uitvoeren waarbij hij de omgeving en de goede werking van uw verwarmingsketel evalueert.
Stelt de technicus tijdens de ketelcheck vast dat uw installatie niet reglementair werd geïnstalleerd, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde is of dat hij niet veilig aan uw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het eigenlijke onderhoud uit te voeren.

Was dit de info die u zocht?

Het niet laten onderhouden van een centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling een proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking.
Kunt u geen geldig onderhoudsattest en/of verwarmingsauditrapport voorleggen, dan wordt dit beschouwd als een milieu-inbreuk. Bij de vaststelling van een milieu-inbreuk volgt geen strafrechtelijke vervolging. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete.
Maar zo ver hoeft het niet te komen indien u een onderhoudsplan heeft bij Eni: wij houden uw laatste onderhoudsattesten bij en kunnen u een duplicaat bezorgen indien u daarom vraagt.

Was dit de info die u zocht?

Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij u opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na uw akkoord – onmiddellijk uitvoeren. De extra kosten van de herstelling regelt u rechtstreeks met de technicus.
Gaat het om een grotere herstelling, dan dient u een afspraak te maken met onze hersteldienst of kunt u aan uw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren.
Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.

Was dit de info die u zocht?

eni pro assistance zorgt voor bijstand in geval van nood. Bij een plotse, onvoorziene uitval van uw verwarmingsketel zorgt de technicus van eni pro assistance ervoor dat u zo snel mogelijk opnieuw verwarming en/of warm water heeft en komen wij gedeeltelijk tussen in de kosten. Voor een definitieve herstelling of voor een niet dringende herstelling kunt u geen beroep doen op eni pro assistance.
U kunt het vergelijken met een herstelling aan uw wagen: heeft u onderweg een panne, dan kunt u beroep doen op een bijstandsverlener. Zij zorgen ervoor dat u snel verder kan rijden. Voor een definitieve of niet-dringende herstelling gaat u naar uw vertrouwde garagist.

Was dit de info die u zocht?

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht