Uw jaarafrekening

Welke informatie bevat uw jaarafrekening? En hoe komt ze tot stand?

Mijn facturen bekijken

Bekijk de video

Wat is een jaarafrekening?

Heeft u elektriciteit en/of aardgas bij Eni? Dan krijgt u elk jaar een jaarafrekening. We verrekenen dan uw betaalde maandelijkse voorschotten voor elektriciteit en/of aardgas met uw werkelijke energieverbruik.

De gegevens over uw werkelijk verbruik ontvangt Eni van uw distributienetbeheerder. Die is verantwoordelijk voor de meteropname en neemt elk jaar uw meterstanden op.

Let op: geef uw meterstanden aan uw meteropnamebedrijf door wanneer men er u naar vraagt. Anders moet men een schatting maken van uw meterstanden.

Mijn facturen in My Eni bekijken

Hoe komt uw jaarafrekening tot stand?

Welke informatie staat er op uw jaarafrekening? En hoe wordt uw jaarafrekening berekend?

 1. Meteropname door meteropnamebedrijf

  Jaarlijks doet het meteropnamebedrijf van uw distributienetbeheerder bij u een meteropname. Zij bezorgen ons uw meterstanden. Zo kennen we uw werkelijke verbruik.

  Opgelet: Geef zeker uw meterstanden door aan uw meteropnamebedrijf wanneer u hier om gevraagd wordt. Anders worden uw meterstanden geschat en moeten wij op basis van deze schatting verder werken.

 2. Uw tariefplan

  We rekenen het verbruik dat we ontvangen aan tegen het Eni-tariefplan dat u koos. Hierbij komen dan ook nog de distributie- en transportkosten en de taksen en toeslagen die we aan de netwerkbeheerder en overheid moeten doorstorten.

 3. Voorschotten

  Als het totaal van de voorschotbedragen kleiner is dan het jaartotaal, dan vermeldt uw jaarafrekening het bedrag dat u nog moet betalen. Wanneer het omgekeerde waar is, dan betalen we het verschil terug. Behalve wanneer u sommige voorschotten nog niet betaalde. Dan houden we die af van het bedrag dat we eventueel terugstorten.

 4. Nieuw voorschotbedrag

  We maken op basis van de voorbije periode ook meteen een voorspelling voor uw volgend jaarverbruik. Dit vormt uw nieuwe voorschotbedrag.

Bekijk uw jaarafrekening in detail (pdf)

Kan ik mijn facturen digitaal ontvangen?

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang voortaan uw facturen en andere officiële Eni-communicatie via e-mail.

Ontdek de vele voordelen van digitale facturen

Bekijk uw jaarafrekening online

Bekijk uw facturen in de klantenzone My Eni. U kunt er ook uw betalingen regelen.

Facturen bekijken

Welke informatie bevat uw jaarafrekening?

Veelgestelde vragen over uw jaarafrekening

Dat is de afrekening die u krijgt na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Op basis van dat werkelijke verbruik herrekenen we ook uw voorschotbedrag voor de volgende verbruiksperiode. Uiteraard kunt u dit nieuwe voorschotbedrag zelf ook altijd aanpassen in My Eni.

 1. Opname meterstanden
  Eni berekent uw jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. Die gegevens krijgen we elk jaar van uw distributienetbeheerder. Eenmaal per jaar neemt die uw meterstanden op.
  Let op: geef uw meterstanden aan uw meteropnamebedrijf door wanneer men er u naar vraagt. Anders moet men een schatting maken van uw meterstanden. En dan moeten wij op basis van deze schatting uw jaarafrekening opstellen.
 2. Volgens uw tariefplan
  De kostprijs van uw verbruik berekenen we volgens het door u gekozen tariefplan. Hierbij komen nog de distributiekosten, transportkosten, taksen en toeslagen die we aan de distributienetbeheerder en overheid moeten doorstorten.
 3. Verrekening voorschotten
  Is het totaal van de voorschotbedragen kleiner dan het jaartotaal? Dan moet u het verschil bijbetalen. Het te betalen bedrag staat duidelijk vermeld op uw jaarafrekening. Is het totaal van de voorschotbedragen groter dan het jaartotaal? Dan betaalt Eni u het verschil terug.
  Tenzij u sommige voorschotfacturen nog niet betaald hebt. In dat geval houden we die voorschotten af van het bedrag dat we eventueel terugstorten.
 4. Nieuw voorschotbedrag
  Op basis van de voorbije periode maakt Eni een inschatting voor uw volgend jaarverbruik. Op basis daarvan stellen we u een nieuw voorschotbedrag voor.

De berekening van de bijdrage gebeurt vanaf 1 maart 2016 aan de hand van het jaarverbruik. Het jaarverbruik wordt bij elke afrekening opnieuw bepaald. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klanten die maandelijks worden afgerekend en klanten die jaarlijks worden afgerekend.

 • Facturatie op maandelijkse basis :
  Klanten die een automatische uitlezing van de meter hebben of voor wie de netbeheerder maandelijks een meteropname verricht, worden op maandelijkse basis door hun leverancier afgerekend.  Voor deze klanten wordt voor de bepaling van de bijdrage op de maandelijkse factuur het jaarverbruik berekend op basis van de voortschrijdende som van de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden.  

  Voorbeeld : 
  Jaarverbruik van toepassing op de factuur van de maand mei 2016 is gelijk aan de som van de afnamegegevens van de maanden juni 2015 tot en met mei 2016.

  Indien de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden niet of niet volledig beschikbaar zijn, wordt het jaarverbruik bepaald aan de hand van de meest recente maandelijkse afnamegegevens. Deze gegevens dienen lineair geëxtrapoleerd te worden. Dit kan gebeuren indien er sprake is van een nieuwe aansluiting of na een verhuis.

  Voorbeeld:
  • gekende verbruiken : maart/april/mei
  • jaarverbruik van toepassing voor de factuur van de maand mei : gekende verbruiken te delen door 3 maanden en te vermenigvuldigen met 12 maanden (= lineaire extrapolatie)
  De bijdrage wordt enkel aangerekend voor de maand waarop de maandelijkse factuur betrekking heeft.
 • Facturatie met een jaarlijkse factuur :
  Klanten voor wie een jaarlijkse meteropname wordt verricht, krijgen een jaarlijkse afrekeningsfactuur.
  • Indien de vorige meteropname exact één jaar geleden plaats vond, dan is het jaarverbruik gelijk aan het verbruik gemeten bij deze opnames.
  • Indien de verbruiksperiode tussen de jaarlijkse meteropname korter of langer is dan 365 dagen, dan zal het verbruik gemeten bij deze opnames geëxtrapoleerd/teruggebracht worden tot 365 dagen aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.
  • Indien er een opname plaats vindt tussen de jaarlijkse meteropnames, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuis, een leverancierswissel, een metervervanging of een afsluiting van de meter, dan moet uw leverancier uw jaarverbruik bepalen aan de hand van het laatste gemeten verbruik dat via de afrekening gefactureerd wordt. Het gemeten verbruik wordt dan teruggebracht/geëxtrapoleerd tot 365 dagen aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.
  De bijdrage wordt enkel aangerekend naargelang het aantal dagen waarop de factuur betrekking heeft.

Uw aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Die meet in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh, via een formule op maat van uw situatie. Als u meer informatie wilt over de berekeningswijze, contacteer dan uw distributienetbeheerder.

We maken uw jaarafrekening op zodra we de meterstanden ontvangen van uw distributienetbeheerder. Die stelt een meteropnamebedrijf aan om uw meterstanden op te nemen. Uw distributienetbeheerder bepaalt ook het moment waarop dit gebeurt. Dat kan verschillen van regio tot regio. De jaarafrekening wordt verstuurd per post of per e-mail.